CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Notification

Title Created On Category File
DI: PO No. 946, Date: 11.01.2018 for supply of 1200 Nos,25KVA, 3ph, 50Hz, 11KV/433V BEE labled, Star 1 (Old 4 star ) rated CRGO Stacked Core distribution transformers,cys-66-dtd-11.04.2018 19/04/2018 Purchase orders cys-66-dtd-11.04.2018.pdf
DI: PO No. 947, Date: 11.01.2018 for supply of 63 KVA Star-1=550 Nos & Star-2=50 Nos, 3ph, 50Hz, 11KV/433V BEE labled, star 1 & 2 rated CRGO Stacked & Amorphous Core distribution transformers,cys-67-dtd-11.04.2018 19/04/2018 Purchase orders cys-67-dtd-11.04.2018.pdf
DI: PO No. 948, Date: 11.01.2018 for supply of 100 KVA Star-1=80 Nos & Star-2=200 Nos, 3ph, 50Hz, 11KV/433V BEE labled, star 1 & 2 rated CRGO Stacked & Amorphous Core distribution transformers,cys-68-dtd-11.04.2018 19/04/2018 Purchase orders cys-68-dtd-11.04.2018.pdf
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ : 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂತಿಮ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು .cys-82-dtd-16.04.2018 17/04/2018 Finance cys-82-Dtd-16.04.2018.pdf
DI: PO No. 728/03.09.2016 8m Long PSC Poles, Quantity:1400 No.739-42-dtdt-10.04.2018 11/04/2018 Purchase orders 739-42-dtd-10.04.2018.pdf
DI: PO No. 742/03.09.2016 9m Long PSC Poles, Quantity:1000 No.735-38-dtdt-10.04.2018 11/04/2018 Purchase orders 735-38-dtd-10.04.2018.pdf
Deputation of officers for 2 days Smart Grid Projects review Meeting at New Delhi No.561 dtd.09.04.2018 09/04/2018 Admin No.561 dtd.09.04.2018.pdf
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ೩ ಸಿಡಿ ಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ 06/04/2018 Tax matters -GST cys-37-Dtd-06.04.2018.pdf
ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ೨೦೧೭-೧೮ ರ ಅಂತಿಮ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿದ ತೆರಿಗೆಗಳ ಲೆಕ್ಕೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ 06/04/2018 Tax matters -GST cys-36-Dtd-06.04.2018.pdf
Fuel Cost Adjustment Charges(FAC) for 3rd quarter October-December-2017 06/04/2018 KERC Matters No.B-15-12-03 dtd.02.04.2018- Fuel Cost Adjustment Charges.pdf
ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಎ ಸಿ ಎಸ್ ಆರ್ ವಾಹಕಗಳ ಬಳಕೆಯ ವಿವರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 05/04/2018 Purchase orders Cys-31-dtd.05.04.2018.pdf
Extension of currency of Purchase Of 100kVA 3 phase Distribution Transformer - reg cys-03 Dated:02.04.2018 05/04/2018 Purchase orders Cys-03-dtd.02.04.2018Time Extn OM-100KVA-KEL.pdf
Extension of currency of Purchase Of 63kVA 3 phase Distribution Transformer - reg cys-04 Dated:02.04.2018 05/04/2018 Purchase orders Cys-04-dtd.02.04.2018Time Extn OM-63KVA-KEL.pdf
ಹಿಮ್ಮುಖ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವಿಕೆ ವಿಧಾನವನ್ನು (Revers charge mechanism) ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.cys- 09-dtd-03.04.201 03/04/2018 Tax matters -GST cys-09-Dtd-03.04.2018.pdf
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ : ನಿಗಮದ ೨೦೧೭-೧೮ ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂತಿಮ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಗಮದ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋದಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಪಾಂಡಿಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಲು ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಮೋಧನೆ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ. 111-dtd-02.04.2018 03/04/2018 Admin,Training 111-Dtd-02.04.2018.pdf
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ :ಕವಿಪ್ರನಿನಿಯ ವೇತನ ಪರಿಸ್ಕರಣೆ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೂರಿತು.cys-1823-dtd-28.03.2018 02/04/2018 Admin,Training cys-1823-dtd-28.03.2018.pdf
DI: PO No-728/03.09.2016 8m Long PSC poles Quantity: 1400 No.34-37-dtd-02.04.2018 02/04/2018 Purchase orders 34-37-dtd-02.04.2018.pdf
DI: PO No-741/03.09.2016 9m Long PSC poles Quantity: 1000 No.38-41-dtd-02.04.2018 02/04/2018 Purchase orders 38-41-dtd-02.04.2018.pdf
OM: Time Extension of DWA for carrying out GKWS works on Total Turnkey basis under Unit Rate Contract in Pandavapura Sub Division.26126-30-dtd-31.03.2018 02/04/2018 Purchase orders 26126-30-dtd-31.03.2018.pdf
ಆರ್.ಎ.ಪಿ.ಡಿ.ಆರ್.ಪಿ ಭಾಗ "ಬಿ " ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂತಿಮ ವರದಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ .cys-1826-dtd-31.03.2018 31/03/2018 projects cys-1826-dtd-31.03.2018.pdf