CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Notification

Title Created On Category File
ದಿನಾಂಕ: 16.08.2018 ರಂದು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಭಾರತ ರತ್ನ ಶ್ರೀ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಹಿ ರವರ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಿಗಮವು ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ.cys-717-dtd-17.08.2018 18/08/2018 Admin cys-717-dtd-17.08.2018.pdf
ಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೋಕಪಾಲರು ರವರು ದಿನಾಂಕ :17.08.2018 ರಂದು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ಮತ್ತು ದಿ:18.08.2018 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕುರಿತು.cys-715-dtd-16.08.2018 16/08/2018 Admin Cys-715-dtd-16.08.2018.pdf
CSR Policy 16/08/2018 Admin,Tax matters -GST CSR-Policy.pdf
೨೦೧೮-೧೯ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಿಶಿಕ್ಷು ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿತು.9618-24-dtd-16.08.2018 16/08/2018 Admin 9618-24-dtd-16.08.2018.pdf
ನಿವೃತಿ/ಮರಣ ಉಪದಾನದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯನ್ನು ರೂ 10.00 ಲಕ್ಷದಿಂದ 20.00ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು.cys-713-dtd-16.08.2018 16/08/2018 Admin Cys-713-dtd-16.08.2018.pdf
ಹಿಮ್ಮುಖ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು (Reverse charge mechanism) ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-712-dtd-16.08.2018 16/08/2018 Tax matters -GST Cys-712-dtd-16.08.2018.pdf
ಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಲೋಕಪಾಲರು ರವರು ದಿನಾಂಕ:17.08.2018 ರಂದು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ಮತ್ತು ದಿ:18.08.2018. ರಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕುರಿತು.cys-709-dtd-14.08.2018 14/08/2018 Admin cys-709-dtd-14.08.2018.pdf
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಂಡವಾಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ. Cys-704 dtd:13.08.2018 14/08/2018 Technical Anubandha-for-2018-19-CAPEX-Budget-OM-.pdf
2018-19-CAPEX-Budget-OM-13.08.2018.pdf
DI: PO No. 771(a)/22.03.2018 9m Long RCC Poles, Quantity-89 No.9376-80-10.08.2018 13/08/2018 Purchase orders 9376-80-10.08.2018.pdf
DI:PO No. 759/03.09.2016 8m Long PSC Poles, Quantity-1167 No.9328-33-dtd-10.08.2018 13/08/2018 Purchase orders 9328-33-dtd-10.08.2018.pdf
DI:PO No. 796(a)/22.03.2018 9m Long RCC Poles, Quantity-69 No.9367-70-dtd-10.08.2018 13/08/2018 Purchase orders 9367-70-dtd-10.08.2018.pdf
Dispatch Instruction - PO No:805(a)/22.03.2018, RCC Poles 8mtr. long, Qty: 78 nos., No:9362-66 Dtd:10.08.2018 13/08/2018 Purchase orders 9362-66.pdf
Dispatch Instruction - PO No:803/03.09.2016, PSC Poles 8mtr long Qty: 1166 nos., No:9334-37 Dtd:10.08.2018 13/08/2018 Purchase orders 9334-37.pdf
Dispatch Instruction - PO No:774(a)/22.03.2018, RCC Pole 9 mtr long, Qty: 89 nos., No:9338-42 Dtd:10.08.2018 13/08/2018 Purchase orders 9338-42.pdf
Dispatch Instruction - PO No:766 (a)/22.03.2018, RCC Pole 8mtr. long, Qty:104 nos., No: 9343-47 Dtd:10.08.2018 13/08/2018 Purchase orders 9343-47.pdf
DI: PO No.745/03.09.2016 9m Long PSC Poles, Quantity-1000 No.9405-08-dtd-10.08.2018 13/08/2018 Purchase orders 9405-08-dtd-10.08.2018.pdf
DI: PO No.764/03.09.2016 9m Long PSC Poles, Quantity-1400 No.9400-04-dtd-10.08.2018 13/08/2018 Purchase orders 9400-04-dtd-10.08.2018.pdf
DI: PO No.771(a)/22.03.2018 9m Long RCC Poles, Quantity-89 No.9367-80-dtd-10.08.2018 13/08/2018 Purchase orders 9367-80-dtd-10.08.2018.pdf
DI: PO No.713(a)/22.03.2018 9m Long RCC Poles, Quantity-89 No.9381-84-dtd-10.08.2018 13/08/2018 Purchase orders 9381-84-dtd-10.08.2018.pdf
DI: PO No.787(a)/03.09.2016 8m Long RCC Poles, Quantity-2000 No.9323-27-dtd-10.08.2018 13/08/2018 Purchase orders 9323-27-dtd-10.08.2018.pdf