CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Notification

Title Created On Category File
PO-1251-25KVA Transformer-Kavika.cys-1369-dtd-18.01.2020 20/01/2020 Purchase orders cys-1369-dtd-18.01.2020.pdf
Discussion with the Industries Association and representatives of Industries in the jursidiction of CESC,Mysuru 20044-49 dated-18.01.2019 19/01/2020 Commercial Section Ltr-CEO-M-Zone-Mys-Hassan.pdf
Meeting Notice - Discussion with the Industries Association and Representatives of Industries in the jurisdiction of CESC, Mysore 20038-43 Dtd-18.01.2020 18/01/2020 Commercial Section Meeting-22012020-1.pdf
ಮಾಸಿಕ ಸಭೆ  ಸಭಾ ನಡಾವಳಿ ದಿನಾಂಕ:19.12.2019cys-1361-dtd-13.01.2020 14/01/2020 Admin Monthly-meeting-Proccedings.cys-1361-dtd-13.01.2020.pdf
ವಿಭಾಗವಾರು ಮಾಸಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ, ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವೀಕರಣದ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಾಳೆ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗು ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ - ದಿನಾಂಕ:18/01/2020 14/01/2020 Technical Monthly-meeting-Notice-cys-1362-dtd-13.01.2020.pdf
ಏಪ್ರಿಲ್-2019 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್-2019 ರವರೆಗೆ ಮಾಹೆವಾರು ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ. ಆರ್-7 ಫೈಲಿಂಗ್ (Monthly Return) ಮಾಡಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವ ಬಗ್ಗೆ.cys-1363-dtd-13.01.2020 14/01/2020 Tax matters -GST Cys-1363-dtd-13.01.2020.pdf
OM: Deputation of officers for one day Seminar at Mysore.17642-47-dtd-13.12.2019 13/01/2020 Admin 17642-47-dtd-13.12.2019.pdf
Deputation of Group A & B level officers for three days training programme on "Behavioural Skills".cys-1227-dtd-19.12.2019 13/01/2020 Admin cys-1227-dtd-19.12.2019.pdf
DI: PO No. 1153(A)/28.08.2019 9M Long RCC Poles qty:109.19626-28-dtd-10.01.2020 10/01/2020 Purchase orders 19626-28-dtd-10.01.2020.pdf
ಪದೇ ಪದೇ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ.cys-1264-dtd-30.12.2019 07/01/2020 Technical cys-1264-dtd-30.12.2019.pdf
OM: Cancellation of Official Memorandum No.GM(A&HR)/CS/A/F-400A-1/2019-20/cys/1224 Dated: 18.12.2019.cys-1330-dtd-06.01.2020 07/01/2020 Admin cys-1330-dtd-06.01.2020.pdf
OM: Deputation of Group A & B level officers for three days training programme on Behavioural Skills.cys-1329-dtd-06.01.2020 07/01/2020 Admin cys-1329-dtd-06.01.2020.pdf
Guidelines to be followed regarding cyber security threats in CESC cys-1322 Dated-04.01.2020 06/01/2020 projects cys-1322-dtd-04.01.2020.pdf
ಚಾವಿಸನಿನಿ ಯಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು cys-1323 Dated-04.01.2020 06/01/2020 projects cys-1323-Dated-04.01.2020.pdf
Feeder code OM - cys-1327 Dated-06.01.2020 06/01/2020 Technical Feeder-code-Om---cys-1327-dtd-06.01.2020.pdf
DI: PO No. 1081/08.01.2019 9M Long PSC Poles, Qty-750 No.18737-39-dtd-01.01.2020 06/01/2020 Purchase orders 18737-39-dtd-01.01.2020.pdf
DI: PO No. 1163(A)/28.08.2019 9M Long RCC Poles, Qty-93 No.18746-49-dtd-01.01.2020 06/01/2020 Purchase orders 18746-49-dtd-01.01.2020.pdf
DI: PO No. 1075/08.01.2019 8M Long PSC Poles, Qty-8000 No.18740-42-dtd-01.01.2020 06/01/2020 Purchase orders 18740-42-dtd-01.01.2020.pdf
DI: PO No. 1154(A)/08.01.2019 9M Long RCC Poles, Qty-109 No.18734-36-dtd-01.01.2020 06/01/2020 Purchase orders 18734-36-dtd-01.01.2020.pdf
DI: PO No. 1157(A)/28.08.2019 9M Long RCC Poles, Qty-93 No.18743-45-dtd-01.01.2020 06/01/2020 Purchase orders 18743-45-dtd-01.01.2020.pdf