CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Notification

Title

ದಿನಾಂಕ 13.11.2019 ರಂದು ಚಾವಿಸನಿನಿಯ ನಿಗಮ ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್-2019 ಮಾಹೆಯ ವಿಭಾಗವಾರು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್- 2019 ಮಾಹೆಯ ವಿಭಾಗವಾರು  ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವೀಕರಣವನ್ನು ತಾಳೆ ಮಾಡಿಕೊಳುವುದ್ಕಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ತಾಂತ್ರಿಕ) ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವೃತ

Created On Dec 05, 2019

Category Technical