CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Notification

Title

ವಿಭಾಗವಾರು ಮಾಸಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ, ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವೀಕರಣದ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಾಳೆ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗು ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ - ದಿನಾಂಕ:12/12/2019.cys-1185-dtd-04.12.2019

Created On Dec 05, 2019

Category Technical