CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Notification

Title Created On Category File
ದಿನಾಂಕ: 10.10.2019 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ 5ನೇ ಅಧಿವೇಶನ ಮತ್ತು 139ನೇ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತುಗಳ ಅಧಿವೇಶನಗಳ ಬಗ್ಗೆ.cys-942-dtd-09.10.2019 09/10/2019 Technical cys-942-dtd-09.10.2019.pdf
ದಿನಾಂಕ: 10.10.2019 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ 5ನೇ ಅಧಿವೇಶನ ಮತ್ತು 139ನೇ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತುಗಳ ಅಧಿವೇಶನಗಳ ಬಗ್ಗೆ.13474-75-dtd-09.10.2019 09/10/2019 Technical 13474-75-dtd-09.10.2019.pdf
ದಿನಾಂಕ: 10.10.2019 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ 5ನೇ ಅಧಿವೇಶನ ಮತ್ತು 139ನೇ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತುಗಳ ಅಧಿವೇಶನಗಳ ಬಗ್ಗೆ.cys-941-dtd-09.10.2019 09/10/2019 Technical cys-941-dtd-09.10.2019.pdf
Applicability of GST on on Meter Burnt out Cost - reg cys-544 Dated-22.07.2019 09/10/2019 Finance,Tax matters -GST cys-544-dtd-22.07.2019.pdf
ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇವರ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ 05/10/2019 Admin NO.13425-33 dtd.05.10.2019.pdf
ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರರುಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು 12949-57 Dated:01.10.2019 03/10/2019 Admin 12949-57-Dtd-01.10.19.pdf
2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ದಸರಾ-2019 ದೀಪಾಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಾಗಿ 76 ಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ಬಡ್ಜೆಟ್/ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -13001-08 Dated-01.10.2019 03/10/2019 Finance 13001-08-Dtd-01.10.19.pdf
DI: Po No. 1074/08-01-2019 8m Long PSC Poles,qty in Nos-800 Nos-12734-36-dtd-30.09.2019 03/10/2019 Purchase orders 12734-36-dtd-30.09.2019.pdf
DI: Po No. 1091/08-01-2019 9m Long PSC Poles,qty in Nos-785 Nos-12862-67-dtd-30.09.2019 03/10/2019 Purchase orders 12862-67-dtd-30.09.2019.pdf
DI: Po No. 1120(A)28-08-2019 8m Long RCC Poles,qty in Nos-93 Nos-12859-61-dtd-30.09.2019 03/10/2019 Purchase orders 12859-61-dtd-30.09.2019.pdf
DI: Po No. 1108(A)28-08-2019 8m Long RCC Poles,qty in Nos-125 Nos-12846-48-dtd-30.09.2019 03/10/2019 Purchase orders 12846-48-dtd-30.09.2019.pdf
DI: Po No. 1105(A)28-08-2019 8m Long RCC Poles,qty in Nos-125 Nos-12843-45-dtd-30.09.2019 03/10/2019 Purchase orders 12843-45-dtd-30.09.2019.pdf
DI: Po No. 1074/08-01-2019 8m Long PSC Poles,qty in Nos-800 Nos-12734-36-dtd-30.09.2019 03/10/2019 Purchase orders 12734-36-dtd-30.09.2019.pdf
DI: Po No. 1067/08-01-2019 8m Long PSC Poles,qty in Nos-1000 Nos-12868-71-dtd-30.09.2019 03/10/2019 Purchase orders 12868-71-dtd-30.09.2019.pdf
DI: Po No. 1142(A)/28-08-2019 9m Long RCC Poles,qty in Nos-83 Nos-12853-55-dtd-30.09.2019 03/10/2019 Purchase orders 12853-55-dtd-30.09.2019.pdf
DI: Po No. 1161/08-01-2019 9m Long RCC Poles,qty in Nos-375 Nos-12836-39-dtd-30.09.2019 03/10/2019 Purchase orders 12836-39-dtd-30.09.2019.pdf
DI: Po No. 1135(A)/28-08-2019 9m Long RCC Poles,qty in Nos-109 Nos-12849-51-dtd-30.09.2019 03/10/2019 Purchase orders 12849-51-dtd-30.09.2019.pdf
DI: Po No. 1151(A)/08-01-2019 9m Long RCC Poles,qty in Nos-109 Nos-12856-58-dtd-30.09.2019 03/10/2019 Purchase orders 12856-58-dtd-30.09.2019.pdf
DI: Po No. 1132(A)/28-08-19 9m Long RCC Poles,qty in Nos-109 Nos-12840-48-dtd-30.09.2019 03/10/2019 Purchase orders 12840-48-dtd-30.09.2019.pdf
ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ (ಎ.ಸಿ)  ಯಂತ್ರದ ತಾಪಮಾನ  ನಿಗಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ 03/10/2019 Technical Circular--AC-usage.pdf