CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Notification

Title Created On Category File
DI: Po No. 1120(A)28-08-2019 8m Long RCC Poles,qty in Nos-93 Nos-12859-61-dtd-30.09.2019 03/10/2019 Purchase orders 12859-61-dtd-30.09.2019.pdf
DI: Po No. 1108(A)28-08-2019 8m Long RCC Poles,qty in Nos-125 Nos-12846-48-dtd-30.09.2019 03/10/2019 Purchase orders 12846-48-dtd-30.09.2019.pdf
DI: Po No. 1105(A)28-08-2019 8m Long RCC Poles,qty in Nos-125 Nos-12843-45-dtd-30.09.2019 03/10/2019 Purchase orders 12843-45-dtd-30.09.2019.pdf
DI: Po No. 1074/08-01-2019 8m Long PSC Poles,qty in Nos-800 Nos-12734-36-dtd-30.09.2019 03/10/2019 Purchase orders 12734-36-dtd-30.09.2019.pdf
DI: Po No. 1067/08-01-2019 8m Long PSC Poles,qty in Nos-1000 Nos-12868-71-dtd-30.09.2019 03/10/2019 Purchase orders 12868-71-dtd-30.09.2019.pdf
DI: Po No. 1142(A)/28-08-2019 9m Long RCC Poles,qty in Nos-83 Nos-12853-55-dtd-30.09.2019 03/10/2019 Purchase orders 12853-55-dtd-30.09.2019.pdf
DI: Po No. 1161/08-01-2019 9m Long RCC Poles,qty in Nos-375 Nos-12836-39-dtd-30.09.2019 03/10/2019 Purchase orders 12836-39-dtd-30.09.2019.pdf
DI: Po No. 1135(A)/28-08-2019 9m Long RCC Poles,qty in Nos-109 Nos-12849-51-dtd-30.09.2019 03/10/2019 Purchase orders 12849-51-dtd-30.09.2019.pdf
DI: Po No. 1151(A)/08-01-2019 9m Long RCC Poles,qty in Nos-109 Nos-12856-58-dtd-30.09.2019 03/10/2019 Purchase orders 12856-58-dtd-30.09.2019.pdf
DI: Po No. 1132(A)/28-08-19 9m Long RCC Poles,qty in Nos-109 Nos-12840-48-dtd-30.09.2019 03/10/2019 Purchase orders 12840-48-dtd-30.09.2019.pdf
ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ (ಎ.ಸಿ)  ಯಂತ್ರದ ತಾಪಮಾನ  ನಿಗಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ 03/10/2019 Technical Circular--AC-usage.pdf
ರಾಷ್ಟೀಯ ವೃತ್ತಿ ಶಿಶುಕ್ಷು (ಅಪ್ರೀಂಟಿಸ್) ತರಬೇತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ೨೦೧೯-೨೦ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಶಿಶುಕ್ಷು ತರಬೇತಿಗೆ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ 12381 -25.09.2019    01/10/2019 Admin 12381-25.09.2019.pdf
2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಂಡವಾಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ CAPEX ಬಡ್ಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ. Cys-880 ದಿನಾಂಕ:30.09.2019 30/09/2019 Technical Capex-Budget-2019.pdf
DI: PO No. 1074/08-01-2019 8m Long PSC Poles, qty:800 No.12734-36-dtd-30.09.2019 30/09/2019 Purchase orders 12734-36-dtd-30.09.2019.pdf
ಇಂಧನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 25/09/2019 Accounts Cys-866-FAC-Circular-3rd-Qtr.pdf
Marking of town administrative boundary for GIS(Geographical Information System) under IPDS IT Phase-2 cys-821-Dated-17.09.2019 24/09/2019 projects cys-821-17.09.2019.pdf
2018-19 ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೋನಸ್/ ಅನುಗ್ರಹ ಪೂರ್ವಕ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  cys-683-Dated-22.08.2019 24/09/2019 Admin cys-683-22.09.2019.pdf
ಖಾಯಂಗೊಳಿಸಿದ ಕಂದಾಯ ಸಹಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಅರ್ಹ ಭತ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವೇತನದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ cys-684-Dated-22.08.2019 24/09/2019 Admin cys-684-22.09.2019.pdf
Fuel cost Adjustment Charges for the 1st billing quarter of FY 20 - April to June 2019 24/09/2019 KERC Matters FAC-April-o-June-2019.pdf
ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು  cys-846-Dated-20.09.2019 23/09/2019 Admin cys-846-20.09.2019.pdf