CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Notification

Title Created On Category File
PO-1223-cys-802-dtd-11.10.2019 23/10/2019 Purchase orders cys-802-dtd-11.10.2019.pdf
DI: PO No. 1223, Date: 11.09.2019 for supply of 450 Nos. 25 KVA, 3ph, 50Hz, 11KV/433V BEE laleled, star 1 (Old 4 Star) rated CRGO Stacked Core distribution transformers.cys-965-dtd-14.10.2019 23/10/2019 Purchase orders cys-965-dtd-14.10.2019.pdf
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ವಿ) ರವಿರುಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ 13939-41-dtd-17.10.2019 21/10/2019 Admin 13939-41-dtd-17.10.2019.pdf
ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತುcys-970-dtd-17.10.2019 21/10/2019 Admin cys-970-dtd-17.10.2019.pdf
ಜಾಗರೂಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ(Vigil Mechanism Policy) ನೀತಿಯನ್ನು ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.cys-979-dtd-18.10.2019 21/10/2019 Admin cys-979-dtd-18.10.2019.pdf
ನಿಗಮದ ಪ್ಯಾನಲ್ ವಕೀಲರ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ cys-973 Dated:17.10.2019 19/10/2019 Admin cys-973-17.10.2019.pdf
ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರರುಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು 14089-94 Dated:19.10.2019 19/10/2019 Admin 14089-94-Dated-19.10.2019.pdf
ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿ/ ನೌಕರರುಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು 13824-30 Dated:16.10.2019 18/10/2019 Admin 13824-30-Dated-16.10.2019.pdf
ಸಭಾ ನಡಾವಳಿ Cys-947 ದಿನಾಂಕ:09.10.2019 18/10/2019 Technical cys-947-Dated-09.10.2019.pdf
ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು.cys-970-dtd-17.10.2019 17/10/2019 Admin cys-970-dtd-17.10.2019.pdf
ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಮೈಸೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿಗಮದ ಮತ್ತು ಕವಿಪ್ರನಿನಿ ಸೇವೆಯಿಂದ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ 'ಸಿ' ಮತ್ತು 'ಡಿ' ಗುಂಪಿನ ನೌಕರರ ಪಟ್ಟಿ.cys-971-dtd-17.10.2019 17/10/2019 Admin cys-971-dtd-17.10.2019.pdf
Deputation of officer for one day IPDS Progress review meeting at PFC office New Delhi 13465 dated:09.10.2019 15/10/2019 Admin 13465-Dated-09.10.2019.pdf
DI:PO No. 1223, Date: 11.09.2019 for supply of 450 Nos 25 KVA, 3ph, 50Hz, 11KV/433V BEE labeled, Star 1 (Old 4 Star) rated CRGO Stacked Core distribution transformers.cys-965-dtd-14.10.2019 14/10/2019 Purchase orders cys-965-dtd-14.10.2019.pdf
ದಿನಾಂಕ 27.08.2019 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಶಾಖೆ, ಮಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಭಾಗ ಹಾಗು ಜಾಗೃತದಳ ವಿಭಾಗಗಳ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಾ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು.cys-865-dtd-24.09.2019 10/10/2019 Technical cys-865-dtd-24.09.2019.pdf
ವಿಭಾಗವಾರು ಮಾಸಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ, ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವೀಕರಣದ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಾಳೆ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗು ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ - ದಿನಾಂಕ:17/10/2019 10/10/2019 Technical cys-946-Dated-09.10.2019.pdf
ದಿನಾಂಕ: 10.10.2019 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ 5ನೇ ಅಧಿವೇಶನ ಮತ್ತು 139ನೇ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತುಗಳ ಅಧಿವೇಶನಗಳ ಬಗ್ಗೆ.cys-942-dtd-09.10.2019 09/10/2019 Technical cys-942-dtd-09.10.2019.pdf
ದಿನಾಂಕ: 10.10.2019 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ 5ನೇ ಅಧಿವೇಶನ ಮತ್ತು 139ನೇ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತುಗಳ ಅಧಿವೇಶನಗಳ ಬಗ್ಗೆ.13474-75-dtd-09.10.2019 09/10/2019 Technical 13474-75-dtd-09.10.2019.pdf
ದಿನಾಂಕ: 10.10.2019 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ 15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ 5ನೇ ಅಧಿವೇಶನ ಮತ್ತು 139ನೇ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತುಗಳ ಅಧಿವೇಶನಗಳ ಬಗ್ಗೆ.cys-941-dtd-09.10.2019 09/10/2019 Technical cys-941-dtd-09.10.2019.pdf
Applicability of GST on on Meter Burnt out Cost - reg cys-544 Dated-22.07.2019 09/10/2019 Finance,Tax matters -GST cys-544-dtd-22.07.2019.pdf
ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇವರ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ 05/10/2019 Admin NO.13425-33 dtd.05.10.2019.pdf