ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ

ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಾಹಿತಿ
ಪ್ರದೇಶ 27858 ಚ.ಕಿ.ಮೀ.
ಜಿಲ್ಲೆಗಳು 5
ಜನಸಂಖ್ಯೆ 8155369 (2011 ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ)
ವೃತ್ತಗಳು 4
ವಿಭಾಗಗಳು 15
ಉಪವಿಭಾಗಗಳು 61
ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಶಾಖೆಗಳು 21
ನಾನ್-ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಶಾಖೆಗಳು 236
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ಮಾರ್ಚ್-13 ರಂದು) 5066
ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿವರಗಳು (ಜನವರಿ-14 ರಂದು))
220ಕೆ.ವಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ 12 ಸಂಖ್ಯೆ / 2450 ಎಂ.ವಿ.ಎ
110ಕೆ.ವಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ 8 ಸಂಖ್ಯೆ / 170 ಎಂ.ವಿ.ಎ
66ಕೆ.ವಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ 179 ಸಂಖ್ಯೆ / 3802.6 ಎಂ.ವಿ.ಎ
33ಕೆ.ವಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ 5 ಸಂಖ್ಯೆ / 25 ಎಂ.ವಿ.ಎ
33ಕೆ.ವಿ Lines 2
ಫೀಡರ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1217
11 ಕೆ.ವಿ ಲೈನ್ 42657 ಕಿ.ಮೀ.
ಎಲ್ ಟಿ ಲೈನ್ 75117 ಕಿ.ಮೀ.
ಪರಿವರ್ತಕಗಳು 84086
ಗ್ರಾಹಕರ ವಿವರ(ಡಿಸೆಂಬರ್-13 ರಂದು)
ಬಿಜೆ ಮತ್ತು ಕೆ.ಜೆ. 496418
ಗೃಹ ಬಳಕೆ 1544456
ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ 182688
ಎಲ್.ಟಿ. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು 32248
ನೀರು ಸರಬರಾಜು 18140
ಐಪಿ ಸೆಟ್ 278177
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೀಪ 18635
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ 27099
ಎಚ್.ಟಿ. 1516