ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ೩ ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. cys429 17.07.2017

ಮೇಲೆ ದಾಖಲಿಸಿದವರು Jul 14, 2017

ವರ್ಗ Technical