ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಶೀರ್ಷಿಕೆ

Dispatch Instruction for PO No 763/03.09.2016 9m Long PSC Poles Qty-1400 Nos. 8776-79 08.08.2017

ಮೇಲೆ ದಾಖಲಿಸಿದವರು Aug 11, 2017

ವರ್ಗ Purchase orders

ಫೈಲ್

Sri-Mah-Ind.pdf