ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಶೀರ್ಷಿಕೆ

DWA: Providing electrical infrastructure by extending 11KV HT/LT lines & erection of 25KVA Distribution Transformers for Ganga Kalyana and Water Supply Installations on total turnkey basis under Unit Rate contract in Nanjanagudu-2 Sub Division.24286-89-dt

ಮೇಲೆ ದಾಖಲಿಸಿದವರು Mar 12, 2018

ವರ್ಗ Purchase orders