ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

ಸಂಪರ್ಕ

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಸೆಸ್ಕ್)

ನಂ. 29

ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ 

ಹಿನಕಲ್ ಮೈಸೂರು -570017 

ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 0821-2417104/110

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 0821-2417107