ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Commercial Section


 
Sl. Designation Present Incumbment  Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 General Manager ( Commercial) Sri.Rajappa 9448499942     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Deputy General Manager -Regulatory Affairs-1 Sri.Dinesh H R 9448994732     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Asst. General Manager - Regulatory Affairs-1 Smt. B.S.Bhuvaneshwari 9449598668     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Asst. General Manager - Regulatory Affairs-2 Smt.Anupama N.S 9448994350     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Deputy General Manager -Regulatory Affairs-2 Smt Tasneem Tabassum N.R 9448499963     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Asst. General Manager - Regulatory Affairs-4  Anitha Y N  9480837516     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Deputy General Manager (Commercial)  Smt Sujatha M K 9480810386     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Asst. General Manager-Commercial Smt.Chayakumari 9449598676     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Asst. General Manager-RA-ACCOUNTS Smt.Manjula.C 9480810343     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 Manager(RA) Sri. Lakshadeep.M 9480841176