ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

DT Section


Sl. Designation Present Incumbment  Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Director Technical  Sri M T Manjunath 9448994701 0821-2417102   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Technical Asst. to Director Technical  Sri Y N Anitha 9448499996 0821-2417102   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.