ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Hassan Circle

Hassan Circle
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Superintendent Engineer Hassan Sri B.S Suchethana 9448994933     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Executive Engineeer Smt. K S Bharathi 9448994920     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Deputy Controller of Accounts Sri. T.D.Mahalakshmi 9448994934     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Asst.Exe.Engr ( Office) Smt. K.L. Jayashree 9449598570     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Assistant Engineer Smt Priyanka 9480841195      
6 Accounts Officer (Revenue Monitoring) Smt. Shanthkumari 9449598404     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Asst.Exe.Engr - HT Rating Sri. B S Chandrashekar 9448994937     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Asst.Exe.Engr - LT Rating Sri. H G Tulasi Prasad 9449598661      
9 Asst.Engr - LT Rating Sri. Dharmesh G P 9449598592      
10 Asst.Exe.Engr (Vigilance) Sri. Ananda D S 9448994936     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 Asst.Engr (Vigilance) Sri. Sundaregowda 9449598658      
12 Circle Inspector Sri. B.L.Nagendra 9448994935