ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Arasikere Sub Division

Arsikere Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. T L Manohar 9448994973 08174-233607   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Asst Engineer(Tech) Sri Manjunath       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Section Officer -Maruthi Nagara Sri. Manjunath B M  I/C 9448994974  08174-232302    
4 Section Officer - Arsikere Sri. Aravind kumar.B.V 9448994975     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Harnahalli Sri. Anand kumar. H V 9448994977 08174-240315   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Section Officer - Belagumba Sri. M.B.Chikka Naika 9448994978     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Arsikere Service station Arsikere Service station 9448994928