ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Banavara

Banavara Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Manjunath K.B. 9448994979 08174-235695   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Section Officer - Banavara Town Sri. T.H. Dinesh 9448994980 08174-235364   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Section Officer - Javagal Sri. Puttaraju 9448994982 08174-271565   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Kanakatte Sri. Lokesh I/C 9480837520 08174-265802   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - D.M. Kurke Sri. Biliyappa 9448994981 08174-251633   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.