ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Gandasi

Gandasi Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment  Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri Pradeep Kumar R 9449598662 08174-220138   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Section Officer - Gandasi Sri. Raghunandan 9448994976     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Section Officer - Bageshpura Sri. Puneeth 9480837537     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.