ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Channarayapatna

Channarayapatna Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Executive Engineer ( Elecl) Sri. R.Ambika 9448994961 08176-252439   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Asst.Exe.Engr ( Office) Sri. Vishala.K.V 9449598520 08176-256466   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Assistant Engineer (Tech) -1 Sri.Harish N.R 9480810361      
  Assistant Engineer (Tech) -2 Kum Shilpa I Gumma        
4 Accounts Officer Sri.Narendra 9449598563     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Accounts Officer (I/A) Sri. Ramesh.B 9449598653     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Asst.Engr.-LT Rating Sri. Shankar.M 9449598687      
7 Asst.Exe.Engr.-LT Rating Sub division   9449598545     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.