ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Channarayapatna

Channarayapatna Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Executive Engineer ( Elecl) Sri. Ramaswamy.R 9448994961 08176-252439   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Asst.Exe.Engr ( Office) Sri. Mohan G 9449598520 08176-256466   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Assistant Engineer (Tech) Sri.Kesheav Murthy H.T. 9480810361      
4 Accounts Officer Sri. Shivaram 9449598563     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Accounts Officer (I/A) Sri. Pradhyumna Singh 9449598653     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Asst.Engr.-HT Rating Sri. Rajappa 9449598687      
7 Asst.Exe.Engr.-LT Rating Sub division Smt. K Pushpa 9449598545     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.