ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Channarayapatna Sub Division

Channarayapatna Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Harish Kumar N 9448994962 08176-252044   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Assistant Engineer (Tech) Sri. Pallavi.M 9480810377      
3 Section Officer - Housing Board Sri. Virupaksha.H.S. 9448994963     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Hemavathi Sri. B.N Mahadev 9448994964     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Udayapura Sri. Kiran Kumar C N 9448994965     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Section Officer - Sharavanabelagola Sri. Sridhar.M.B. 9448994966     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Section Officer - Kundur Matta Sri. Shamanth 9449598690     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Section Officer - Naranakki Sri. Sunil 9449598691     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Service station - CR Patna  Service station - CR Patna 9448998840