ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Nuggehalli

Nuggehally Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Mallapachar 9448994967 08176-233020   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Assistant Engineer(Tech) Sri. Ramachandra.K.N. 9480841180      
3 Section Officer - Nuggehally Sri. Shivanna 9448994968     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Bagur Sri. Mohan 9448994969     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Hirisave Sri. Shiv kumar 9448994970     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Section Officer - Kembalu Sri. Lakshman Gowda I/C 9448994971     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Section Officer - Didga Sri. Laxmaiaha 9448994972     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.