ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Hassan Division

Hassan Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Executive Engineer ( Elecl) Sri.  Swamygowda H.N 9448994938 08172-268465   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Asst.Exe.Engr ( Office) Sri. Arjun G.M  9449598597     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Assistant Engineer (Tech) Sri. Ananth.S.A. 9480810396      
4 Accounts Officer Sri. Santhakumar 9449598565 08172-260598 08172-260598 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Accounts Officer (I/A) Sri. Totappa 9449598652     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Asst.Exe.Engr.-LT Rating Sub division Sri. C.D.vidhyadhara 9449598661     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Asst.Engr.-LT Rating Sub division  Sri. Raghavendra 9449598592      
8 Service station/ CCCD  Service station/ CCCD 9449598677      
 9 Service station -Hassan  Service station -Hassan 9448994922      
10 AE LT Rating Sri. Ravi K.G 9449598593      
11 AE LT Rating Sri. Vinay 9449598682      
12 JE LT Rating Sri. Ashok 9449598683 08172-265415    
13 JE LT Rating Sri. Latesh 9449598600