ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Alur

Alur - Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Rangegowda.M.B. 9448994954 08170-218233   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Assistant Engineer(Tech)  Smt Bindu.H.R. 9480810347      
3 Section Officer - Alur Sri. Nataraj 9448994956 08170-218233   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Magge Sri. Lakshmegowda 9448994955 08173-219213   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Palya Sri. Abdulla 9449598632     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Service Station - Alur  Service Station - Alur 9480810331