ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Belur

Belur - Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Smt. Kavitha M.R 9448994950 08177-222223   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Asst.Engineer(Tech) Sri Harish Kumar.Y.N. 9480841198      
3 Asst.Engineer(Tech) Sri. Nikesha Kumar C.N        

4

Section Officer - Belur Sri. N.D.Kumar 9448994951 08177-222223   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Halebeedu Sri. Santhosh 9448994952 08177-273238   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Section Officer - Arehalli Sri. Ragavendra I/C 9448994953 08177-271395   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Section Officer -tholalu Sri. Shashikiran 9449598635     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Section Officer -Hagare Sri. Yogesh M 9449598693 08177-258140   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Service Sttaion - Belur  Service Sttaion - Belur 9480810332