ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Dudda

Dudda (RSD 1) - Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Mohankumar 9448994945 08172-263155   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Assistant Engineer(Tech) Smt Nagaveni 9480810397      
3 Section Officer - Dudda Sri. Raganath 9448994948 08172-223910   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Shanthigrama Sri. Prakash.H.S. 9448994947 08172-228870   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Heragu Sri. Venkatesh 9480810356      
6 Section Officer - Salagame Sri. Nandeesh.C.P. 9448994946 08172-225850   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Section Officer - Nittur Sri. Harish.J.H. 9449598678 08172-242444   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.