ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

KIADB

KIADB - Sub Division
Sl. Designation

Present Incumbment

Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl)

Sri Sanjay H.N

9449598675 08172-231288   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Section Officer - KIADB

Sri.Manjunath K.V

9448994942 08172-225538   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Section Officer - Mosale Hosahalli

Sri. Sagar

9448994943 08172-228999   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Gorur

Sri. Y. Yoganna

9448994949 08172-225486   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Hoovinahalli Kaval

Sri. Sathish S.R

9449598625     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.