ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Urban Sub division Hassan

USD Hassan - Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Hemachandra 9448994944 08172-268829   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Assistant Engineer (Tech) Smt.Meghana.G.M. 9480810394      
3 Section Officer - K.R. Puram Sri. Ashok K.T  9448994939 08172-269874   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Santepete Sri. K P Ajay Kumar 9448994940 08172-264568   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Satyamangala Sri. Giriraj 9449598546 08172-240333   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Section Officer - Northern Extension Sri. Sundaregowda 9448994941 08172-234868   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.