ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

H.N.Pura Sub Division

H.N.Pura Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl)  Sri. Prasanna 9448994984 08175-272791   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Assistant Engineer (Tech) Sri. Sushma 9480841182      
3 Section Officer - H.N.Pura Town Sri. Deepak.S 9448994985     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Doddakadanoor Sri. Mahesh 9448994986     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Moodalippe Sri. Sridhar I/C 9448994988     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Section Officer - Halli Mysore Sri. Sridhar.K 9448994930     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Section Officer - Bandisheetyhalli Sri. Manjunath.B.M. 9449598697     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Service station - H.N.Pura Town Service station - H.N.Pura Town 9480837523