ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Ramananthapura

Ramanathapura Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Chinnaswamy 9449598637 08175-225066   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Asst.Engineer(Tech) Sri Mahadev        
2 Section Officer - Ramanathpura Sri. Pradeep 9449598698     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Section Officer - Konanoor Sri. Yogesh 9448994993     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Basavapattana Sri. Rangegowda 9448994992     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Doddamagge Sri. Manjunath.B.M. 9449598695     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.