ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Saligrama

Saligrama Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Madhusudhan 9448994995     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Assistant Engineer(Technical) Sri. Dharma M P 9480841170      
3 Section Officer - Saligrama Sri. Sunil  Kumar Yadav 9480837504     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Bherya Sri. Suresh S 9448994998     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Mirale Sri. Suresh S I/c 9448994997     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Section Officer - Haradanahalli Sri. Sunil Kumar Yadav 9449597491