ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Hassan Zone

Hassan Zone
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Chief Engineer, Electy.,          
2 PS to CEE          
3 Controller of Accounts          
4 Superintendent Engineer (Office)          
5 Executive Engineer (Civil)          
6 Accounts Officer          
7 Asst.Exe.Engr (Office)-1          
8 Asst.Exe.Engr (Office)-2          
9 Assistant Engineer (El)