ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Mandya Circle

Mandya Circle
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Superintendent Engineer Mandya  Sri. N.Srinivasmurthy 9449598633  08232 223240   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Deputy Controller of Accounts Sri. K.J.Anita 9449598634     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Executive Engineer Sri. Shwetha.M.S. 9449598577     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Accounts Officer Sri.  K.Srikanth 9480837533     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5     9449598543      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Assistant Engineer(Tech) Smt. Pallavi.K.R. 9449598560      
7 Asst. Exe. Engr. (Vigilance) Smt. Latha 9448994863     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Police Inspector Sri. Ramesh S N 9448994919      
9 Asst. Exe. Engr - HT Rating  Sri. Manjunath 9448994862     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.