ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

Mandya Circle

Mandya Circle
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Superintendent Engineer Mandya I/c Sri. Ravishankar 9449598633     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Deputy Controller of Accounts Sri. Srinivasa Murthy 9449598634     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Executive Engineer Sri. Ravishankar 9449598577     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Accounts Officer Sri.  Srikanth 9480837533     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Asst. Exe. Engr.(Office) Sri. Kishore 9449598543      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Assistant Engineer(Tech) Smt. Pallavi 9449598560      
7 Asst. Exe. Engr. (Vigilance) Smt. Latha 9448994863     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Police Inspector Sri. N.Siddiah 9448994919      
9 Asst. Exe. Engr - HT Rating  Sri. Manjunath 9448994862     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.