ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

K.R.pete Division

 
 
 
 
K.R.pete Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Executive Engineer ( Elecl) Sri. Rajashekar I/C 9449598596      
2 Asst. Executive Engineer (Ele) Sri Srinivasulu        
3  Accounts Officer  Sri Raghu.R 9480810380