ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

Maddur Division

Maddur Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Executive Engineer ( Elecl) Sri. Nagabhushan 9448994828 08232-233611   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Asst.Exe.Engr ( Office) Smt. Shwetha 9449598525     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Accounts Officer Sri. B. V. Nagaraj 9449598562 08232-233622   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Accounts Officer (I/A) Sri. B Basavaraj 9449598650 08232-232077   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.