ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

Maddur 1

Maddur 1 Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Srikanth 9448994845     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Section Officer - Maddur Town Sri. Ravi Kumar 9448994846     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Section Officer - Somanahalli         This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Maddur Rural Sri. Ramachandra I/C 9448994847     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - K.M. Doddi Town Sri. Shivaram I/C 9448994848     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Section Officer - K.M. Doddi Rural Sri. Rajesh 9448994849     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.