ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Maddur 1

Maddur 1 Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Rajendra 9448994845     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Section Officer - Maddur Town Sri.Prakash  9448994847     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Section Officer - Somanahalli Sri Ramachandra I/C       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Gejjalagere Sri Prakash I/c        
5 Section Officer - Maddur Rural Sri. Mohammad Salahuddin  9448994846     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Section Officer - K.M. Doddi Town Sri. Rajesh 9448994848     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Section Officer - K.M. Doddi Rural Sri. Rajesh 9448994849     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 service station   9480841188