ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Maddur 2

Maddur 2 Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Mohan G 9448994850     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Asst Engineer (Technical) Smt. Suvarna        
2 Section Officer - Koppa Sri. Shivaraj I/C  9448994726     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Section Officer - Koudle Sri. Shivaraj        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Kestur Sri. Nagesh 9448994853     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Honnalgere Sri. Teju Prakash 9480810336     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Section Officer - Besagarehalli Sri. Santhosh.M 9448994854     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.