ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Malavalli 1

Malavalli 1 Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri.Premakumar H S 9448994856 08231-242026   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Assistant Engineer (Tech) Sri. Rajeshwari 9480841287 08231-242026    
3 Section Officer - Malavalli Town Sri. Sachin 9448994857     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Malavalli Rural Sri. Nagendra 9448994858     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 5 Section Officer - Hadli Sri. Madhusudhan  9480810336     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Section Officer - Kagepura Sri. Hanumanthaiah I/C 9480810355     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Service Station -Malavalli Town    9480841199