ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

Malavalli 2

Malavalli 2 Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. H.S. Premkumar 9448994859 08231-242852   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Section Officer - Belagavadi Sri. Chandrashekar 9448994861     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Section Officer - Purigali Not Formed       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Halagur Sri. B. Puttaswamy 9448994860     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Byadarahalli Not Formed       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Section Officer - Kirugavalu Sri. D.K. Sudakara 9449598579     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.