ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Malavalli 2

Malavalli 2 Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. H.S. Premkumar 9448994859 08231-242852   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Assistant Engineer (Tech)  Smt Divya 9480841286      
2 Section Officer - Belagavadi Sri. Shivalingaiah I/c 9448994861     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Section Officer - Purigali  Sri.Shivashankar.P I/c 9480841266     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Halagur Sri. Chandrashekar 9448994860     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Hittanahalli  Sri M.V.Sridhar Gowda I/c 9480841282     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Section Officer - Kirugavalu Sri. D.K. Sudakara 9449598579     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.