ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Mandya Division

Mandya Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Executive Engineer ( Elecl) Sri. K.N.Shivakumar 9448994730 08232-225301   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Asst.Exe.Engr ( Office) Smt.S.Manjushree  8277883833 08232-223240   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Asst.Engineer(Tech)(P&C) Smt Savitha.C 9901233772      
4 Asst.Engineer(Tech) Smt Shailaja.P 9113971678      
5 Accounts Officer Sri. S. Shivakumar 9448499943 08232-222225   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Accounts Officer (I/A) Sri. Shyam Sundar 9448994923 08232-238132   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Asst.Exe.Engr.-LT Rating Sub division Sri. Manjunath       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Mandya Service station  Mandya Service station 9449598655