ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Mandya Division

Mandya Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Executive Engineer ( Elecl) Sri. A.N. Ravishankar 9448994730 08232-225301   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Asst.Exe.Engr ( Office) Kum. Manjushree        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Accounts Officer Sri. S. Shivakumar 9448499943 08232-222225   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Accounts Officer (I/A) Sri. Shyam Sundar 9448994923 08232-238132   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Asst.Exe.Engr.-LT Rating Sub division Sri. Nagesh       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Mandya Service station  Mandya Service station 9449598655