ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

City Sub division Mandya

CSD Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri.N. P Harishkumar 9448994829 08232-299644   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Section Officer - M.C. Road Sri. C.S.Mahesh 9448994830 08232-225995   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Section Officer - Sugar Town Sri. Ajay 9448994831 08232-225995   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Guthalu Sri. M.C. Pushpanjali AE 9448994832 08232-227393   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Hosahalli Sri. Nanjaiah 9448994834 08232-220095   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.