ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Keragodu

Keragodu Sub Division( RSD 2)
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. N.Subbanna 9448994839 08232-222680   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Section Officer - Keelara - 1 Sri.Sowmya 9448994840 08232-270025   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Section Officer -Sathnur Sri.H.C Chandrashekar 9448994841     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Basaralu Sri. Naveen I/C 9480810339     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Keragudu Sri. Mariswamy (Incharge) 9448994843     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.