ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Kothathi

Kothathi Sub Division (RSD 1)
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Jayaprakash H.J 9448994835 08232-221321   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Section Officer - Shivalli - 1 Sri. Nagesh 9448994837 08232-231102   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Section Officer - Shivalli - 2 Sri. Srinivasmurthi 9448994836 08232-277235   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Kothathi - 1 Sri. Lokesh Chouhan 9448994838 08232-296040   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Kothathi - 2(Thaggalli) Sri. Adhithya M.N 9449598681 08232-231318   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 SEction Officer - Dudda  Sri. Nagesh I/C