ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Nagamangala

Nagamangala Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Executive Engineer ( Elecl) Sri. Narayana Kalli mani 9448994727 08234-286945   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Asst.Exe.Engr (Office) Sri. Manuswamy I/C       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Asst.Engr (Tech) Sri Vinayaka 9449598549      
4 Accounts Officer Sri. Ramachandra. S 9448499945 08234-286946   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Accounts Officer (I/A) Sri. Mahadevappa 9449598651     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.