ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Bellur

Bellur Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Jagadeesh 9449598641 08234-287519   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Section Officer - Bellur Sri. Ravi 9448994908     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Section Officer - Bindiganavile Sri. Nandakumar 9448994909     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Kadabahalli Sri. Naveen Kumar 9449598642     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.