ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Nagamangala

Nagamangala Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Mariswamy 9448994906 08234-286222   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Section Officer - Nagamangala Town Sri. Nataraj 9448994907     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Section Officer - Cheenya Smt. Laskhmi 9448994728     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Devlapura Sri. Beerappa 9448994729     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.