ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

KR Pet-1

K.R.Pete 1 Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Rajshekarmurthy 9448994910 08230-261237   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 AssistantEngineer Sri shivanand 9480841178      
3 Section Officer - Vittalapura Sri. Raghu 9448994912     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Sheelnere Sri. Jeevan 9480837542     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Akkihebbal Sri. Shivashankar Murthy.H.C. 9448994914     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Section Officer - Bukanakere Sri. Fazil Ahamed 9449598618     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.