ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

KR Pet-2

K.R.Pete 2 Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Krishna 9449598660 08230-262239   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Asst. Engineer(Technical) Sri Nagaraju 9480816903      
3 Section Officer - K.R.Pete Town Sri. Mannukumar 9448994911     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Kikkere (Mandageri) Sri. Viresh M.D 9448994913     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Kikkeri Sri. Nataraj 9480837540     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Section Officer - Santhebachaylli Sri. S.P. Narayana 9449598619     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.