ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

ಪಾಂಡವಪುರ

Pandavapura Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Chandramouli 9448994894     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Section Officer - Pandavapura Town Ms. Parinitha 9448994895     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Section Officer - Pandavapura Rural Sri. Hobbala Narasimhappa(Contract A.E.) 9448994896     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Kyathanhally Sri. Panduranga 9448994897     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 Section Officer - Bannagadi Sri. Cheluvaraju (Incharge) 9480837536     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Section Officer - Melukote Sri. Prashanth 9448994898     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Section Officer - Manikyanahalli Sri. Rangaraju (Incharge) 9480837541     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Section Officer - Chinakulari Ms. Sushma 9480837535     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.