ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Varuna

Varuna Sub Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Asst.Exe. Engr (Elecl) Sri. Neelashetty 9480841189  0821 2599633    
2 Asst Eng (Tech) Smt Vinutha E        
3 Section Officer- Varuna AE Sri Shivakumar 9448994785     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Section Officer - Megalapura JE Sri Venkatesh 9448994782      
5 Section Officer - Devalapura JE Sri Ravikumar 9449598569     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Section Officer - Mellahalli JE Sri Thimmaraju 9448994789     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.