ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ, ಮೈಸೂರು

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದೆ)

CIN - u40109ka2004sgc035177 PAN - AACCC6636P GSTIN - 29AACCC6636P1Z1

Chamarajanagara Division

Chamarajanagara Division
Sl. Designation Present Incumbment Mobile No. Land line No. Fax No. Email ID
1 Executive Engineer ( Elecl) Sri. H.K Ramesh 9448994864 08226-222119 08226-222119 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Asst.Exe.Engr ( Office) Smt. Bhavya 9449598542 8226-224984   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Assistant Engineer(Tech) Smt. Rekha 9480810376      
3 Accounts Officer Sri. Bhaskaran 9449598561 08226-225010   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Accounts Officer (I/A) Sri. B.Bellaiah 9449598647 08226-222655 08226-222119 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 JE (Civil) Sri. N. Rangaswamy 9449598679      
6 Asst.Exe.Engr.-LT Rating Sub division Sri. SomaShekar 9448994892     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Asst.Engr.-LT Rating Sub division Sri. Siddaraju 9448994368      
8 Junior.Engr.-LT Rating Sub division   9480837538      
9 Asst.Exe.Engr.-Vigilance Smt Nandini 9448994926 8226-226609   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 Police Inspector - Vigilence Sri. Mustak Pasha 9449598689     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 AE(E), Vigilance,chnagara   9449598659